2,2',3,3',4,6,6'-Heptachlorobiphenyl

2,2',3,3',4,6,6'-Heptachlorobiphenyl