ethyl 5-hydroxy-6-(4-methoxyphenyl)-1,2-dimethylindole-3-carboxylate

ethyl 5-hydroxy-6-(4-methoxyphenyl)-1,2-dimethylindole-3-carboxylate