1-Dimethyl(ethenyl)silyloxyoctadecane

1-Dimethyl(ethenyl)silyloxyoctadecane