3'-Chloro-2,4,6-trinitrodiphenylamine

3'-Chloro-2,4,6-trinitrodiphenylamine