2'-Chloro-2,4,6-trinitrodiphenylamine

2'-Chloro-2,4,6-trinitrodiphenylamine