2-p-Tolyl-4,5-diphenyl-3-nitrosopyrrole

2-p-Tolyl-4,5-diphenyl-3-nitrosopyrrole