Methyl (2Z)-4-oxo-3-phenyl-2-(phenylimino)-3,4-dihydro-2H-1,3-thiazine-6-carboxylate

Methyl (2Z)-4-oxo-3-phenyl-2-(phenylimino)-3,4-dihydro-2H-1,3-thiazine-6-carboxylate