2,2',4,4',5,6'-Hexachlorobiphenyl

2,2',4,4',5,6'-Hexachlorobiphenyl