4,6-Diphenyl-1-(5-methyl-2-pyridyl)-2-pyridone

4,6-Diphenyl-1-(5-methyl-2-pyridyl)-2-pyridone