2,3,3',4',5,6-Hexachlorobiphenyl

2,3,3',4',5,6-Hexachlorobiphenyl