2,3',4,4',5',6-Hexachlorobiphenyl

2,3',4,4',5',6-Hexachlorobiphenyl