4-(4-Methoxyphenyl)-2,6-diphenylpyridine

4-(4-Methoxyphenyl)-2,6-diphenylpyridine