2,3,4,4',5,6-Hexachlorobiphenyl

2,3,4,4',5,6-Hexachlorobiphenyl