2,2',3,4,5,6'-Hexachlorobiphenyl

2,2',3,4,5,6'-Hexachlorobiphenyl