2,3,3',4',5,5'-Hexachlorobiphenyl

2,3,3',4',5,5'-Hexachlorobiphenyl