ethyl 2-[(2,5-dichloro-1-benzothiophen-3-yl)methyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate

ethyl 2-[(2,5-dichloro-1-benzothiophen-3-yl)methyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate