2,3,3',4,4',6-Hexachlorobiphenyl

2,3,3',4,4',6-Hexachlorobiphenyl