2,2',3,4,5',6-Hexachlorobiphenyl

2,2',3,4,5',6-Hexachlorobiphenyl