5-acetyl-6-(2-chlorophenyl)-9,9-dimethyl-6,8,10,11-tetrahydrobenzo[b][1,4]benzodiazepin-7-one

5-acetyl-6-(2-chlorophenyl)-9,9-dimethyl-6,8,10,11-tetrahydrobenzo[b][1,4]benzodiazepin-7-one