2-Chloro-N-(2,5-dimethoxyphenyl)-4-nitrobenzamide

2-Chloro-N-(2,5-dimethoxyphenyl)-4-nitrobenzamide