3',4'-Dichloro-6-methoxythioflavone

3',4'-Dichloro-6-methoxythioflavone