Ethyl 5-oxo-1-phenyl-4-phenylazo-2-pyrazoline-3-carboxylate

Ethyl 5-oxo-1-phenyl-4-phenylazo-2-pyrazoline-3-carboxylate