[(4-Ethoxy-phenylamino)-phenyl-methyl]-phosphonic acid dimethyl ester

[(4-Ethoxy-phenylamino)-phenyl-methyl]-phosphonic acid dimethyl ester