3-(1-Naphthyl)-5-(O-tolyloxymethyl)-2-oxazolidone

3-(1-Naphthyl)-5-(O-tolyloxymethyl)-2-oxazolidone