3-(2-Naphthyl)-5-(p-tolyloxymethyl)-2-oxazolidone

3-(2-Naphthyl)-5-(p-tolyloxymethyl)-2-oxazolidone