5-(1-Naphthyloxymethyl)-3-(p-tolyl)-2-oxazolidone

5-(1-Naphthyloxymethyl)-3-(p-tolyl)-2-oxazolidone