5-(2-Naphthyloxymethyl)-3-(O-tolyl)-2-oxazolidone

5-(2-Naphthyloxymethyl)-3-(O-tolyl)-2-oxazolidone