1-Dimethyl(phenyl)silyloxytetradecane

1-Dimethyl(phenyl)silyloxytetradecane