1,1':4',1''-Terphenyl, 2,4,6-trichloro-

1,1':4',1''-Terphenyl, 2,4,6-trichloro-