1,1':4',1''-Terphenyl, 2,4'',5-trichloro-

1,1':4',1''-Terphenyl, 2,4'',5-trichloro-