2',5'-Dimethyl-2,4,6-trinitrodiphenylamine

2',5'-Dimethyl-2,4,6-trinitrodiphenylamine