4-Methoxy-2,5-bis(1-phenylethyl)phenol

4-Methoxy-2,5-bis(1-phenylethyl)phenol