5-(4-Ethoxyphenyl)-1,3,5-triethyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione

5-(4-Ethoxyphenyl)-1,3,5-triethyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione