ethyl 5-methoxy-3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-1-benzofuran-2-carboxylate

ethyl 5-methoxy-3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-1-benzofuran-2-carboxylate