3,3,4,4-Tetraphenyl-1,2-oxathiolan-5-one 2-oxide

3,3,4,4-Tetraphenyl-1,2-oxathiolan-5-one 2-oxide