methyl 4-[(6-nitro-1,1-dioxido-1,2-benzothiazol-3-yl)oxy]benzoate

methyl 4-[(6-nitro-1,1-dioxido-1,2-benzothiazol-3-yl)oxy]benzoate