2-(5-Chloro-2-nitro-phenyl)-4-phenyl-2H-phthalazin-1-one

2-(5-Chloro-2-nitro-phenyl)-4-phenyl-2H-phthalazin-1-one