7-chloro-2-(4-chlorophenyl)-8-methylquinoline-4-carbonyl chloride

7-chloro-2-(4-chlorophenyl)-8-methylquinoline-4-carbonyl chloride