6-Chloro-2-(6-methyl-3-pyridyl)-4-phenylquinoline

6-Chloro-2-(6-methyl-3-pyridyl)-4-phenylquinoline