Phenol, 4,4'-thiobis[2-(1,1-dimethylethyl)-

Phenol, 4,4'-thiobis[2-(1,1-dimethylethyl)-