6-Chloro-2-(4-methylphenyl)-4-phenylquinoline

6-Chloro-2-(4-methylphenyl)-4-phenylquinoline