1-Methoxy-1,2-bis(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethane

1-Methoxy-1,2-bis(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethane