N1-[4-(4-fluorophenyl)-6-methoxypyrimidin-2-yl]-2,2-dichloroacetamide

N1-[4-(4-fluorophenyl)-6-methoxypyrimidin-2-yl]-2,2-dichloroacetamide