(5-Bromo-thiophen-2-ylmethylene)-(2-fluoro-5-nitro-phenyl)-amine

(5-Bromo-thiophen-2-ylmethylene)-(2-fluoro-5-nitro-phenyl)-amine