thiophene,2-(4-methoxyphenyl)-5-(4-methoxyphenylthio)-

thiophene,2-(4-methoxyphenyl)-5-(4-methoxyphenylthio)-