4-Chloro-6-methyl-3-(N-(4-nitrophenyl)iminomethyl)(2H)benzopyran

4-Chloro-6-methyl-3-(N-(4-nitrophenyl)iminomethyl)(2H)benzopyran