5-(p-Nitrophenoxymethyl)-3-(p-tolyl)-2-oxazolidone

5-(p-Nitrophenoxymethyl)-3-(p-tolyl)-2-oxazolidone