5-[4-Fluorophenoxy]-6-methoxy-3-methyl-8-nitroquinoline

5-[4-Fluorophenoxy]-6-methoxy-3-methyl-8-nitroquinoline