2-[[5-(dimethylamino)-1,3-benzothiazol-2-yl]sulfanyl]-1-phenylethanone

2-[[5-(dimethylamino)-1,3-benzothiazol-2-yl]sulfanyl]-1-phenylethanone