7-Methoxy-2,3-diphenyl-4H-chromen-4-one

7-Methoxy-2,3-diphenyl-4H-chromen-4-one